Regulamin

Regulamin bezprzewodowej sieci Internetowej Gminy Szczebrzeszyn

 1. Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest Gmina Szczebrzeszyn. Dostęp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury należącej do Gminy Szczebrzeszyn.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Dostęp do Internetu ma na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktów mieszkańców z Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie.
 4. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne dla niekomercyjnych celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 6. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b/g/n
 7. Urząd Miejski w Szczebrzeszynie nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.
 8. Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.
 9. Użytkownik sieci bezprzewodowej Gminy Szczebrzeszyn zobowiązuje się do:
  - niewykorzystywania hot-spotów do działań niezgodnych z prawem,
  - nieprzesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
  - nieprzesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  - niewykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
  - nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.
 10. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp.
 11. W szczególności zabronione jest:
  - usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
  - próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
  - udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
  - korzystanie z aplikacji P2P,
  - dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp. bez pisemnej zgody administratora sieci,
  - uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
  - wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 12. Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje administrator sieci Gminy Szczebrzeszyn, po analizie jego działania w sieci. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 14. Korzystanie z sieci szczebrzeszyn.org jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym w zakresie niezbędnym do realizacji projektu: "Informatyzacja Gminy Szczebrzeszyn". Administratorem danych osobowych jest Gmina Szczebrzeszyn: 22-460 Szczebrzeszyn, ul. T. Kościuszki 1. Każdej osobie podającej dane w formularzu rejestracyjnym przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych ze zbioru.

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm. /.
 15. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
 16. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.