O projekcie

Projekt pn. Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn - zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Całkowity koszt Projektu 1 092 083,00 zł., w tym dofinansowanie 928 270,55 zł.

Projekt swoim zakresem obejmuje dwa główne elementy:

  1. Stworzenie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej obejmującej do 98% powierzchni gminy, instalacja masztu ze stacją bazową w technologii WiMax pełniącej rolę sieci szkieletowej, instalacja 33 punktów hot spot rozsyłających sygnał ze stacji bazowej na teren gminy, podłączenie jednostek podległych do sieci szerokopasmowej.

  2. Promocję gminy Szczebrzeszyn, poprzez uruchomienie gminnego portalu o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz uruchomienie 5 infomatów włączonych w system informacji turystyczno - promocyjnej. Infomaty ustawione zostały w miejscach ogólnie dostępnych tj. Księgarnia Chrząszcz, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Miejski, Miejski Dom Kultury oraz Ośrodek -Przystanek Kawęczynek, z których zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą korzystać.

 

Cel informatyzacji:

  • umożliwienie dostępu do bezpłatnego internetu mieszkańcom gminy Szczebrzeszyn. Dzięki temu mieszkańcy mogą m.in. wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, przeglądać strony internetowe, prowadzić bankowość elektroniczną.
  • łatwy dostęp turystów do informacji o gminie, ciekawych miejscach do zwiedzania oraz zabytkach - dzięki infomatom.